Kaupungin metsät – tilaa riittää kaikille

Kaupungin metsät – tilaa riittää kaikille

Kokkolan kaupunki omistaa metsäisiä maita n. 4300 hehtaaria. Kokkolassa tästä määrästä on n. 3200 ha. Kaupungin metsille on määritelty hoitoluokat metsätyypin mukaan.

  • 1100 ha (26%) on puisto-, lähi-, ja virkistysmetsiä
  • 250 ha (6%) suojametsiä
  • 150 ha (3,5%) maankäytön muutosalueita
  • 2100 ha (49%) talousmetsiä
  • Täysin tai lähes täysin metsänhoidon ulkopuolella on n. 550 ha (13%) erilaisia suojelu- rauhoitus- tai arvometsäalueita.
  • Loput n. 150 ha ovat erilaisia maankäytön erityisalueita, suojeltuja pienialaisia lakikohteita, pieniä puistometsiköitä, vanhoja viljelyksiä, hoidon ulkopuolella olevia alueita jne.

Kokkolassa kaupungin metsien ensimmäinen hoitosuunnitelma valmistui 1880-luvulla. Nykyisin käytössä on ForestKit-metsätietojärjestelmä, jolla suunnittelutietoa ja metsäsuunnitelmaa pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Työkohteet ja muut muutokset päivitetään järjestelmään ja kasvunlaskennat sekä toimenpiteiden vaikutusennusteet tehdään säännöllisesti.

Kaupungin metsänhoidon perusteita ja arvoja ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys sekä erilaisten käyttömuotojen huomioiminen. Lisäksi kaavat, useat lait ja asetukset, metsäsertifiointi ja erilaiset hoitosuositukset ohjaavat metsien hoitoa. Myös eri asukaspalautteet, kommentit ja mielipiteet ohjaavat toimintaa.

Metsänkasvatuksessa kvartaali on 25 vuotta

Erityisesti lähi- ja virkistysmetsien hoito herättää monenlaisia mielipiteitä. Löytyy vastustusta mutta toisaalta useimmat asukkaiden pyynnöt raivauksille tai hakkuille kohdistuvat juuri lähi- ja puistometsiin. Kaupungin tavoitteena on turvallinen, kasvu- ja uusiutumiskykyinen sekametsäympäristö, joka kestää erilaisia tuhoja. Hoidolla ja hakkuilla pyritään siihen, että metsät pysyvät kasvukunnossa. Kasvu ei välttämättä aina tarkoita puuntuottamista vaan joskus on kyse puuston terveyden ylläpitämistä. Miten, milloin ja millä menetelmällä kohde valitaan työn alle, perustuu metsän tilaan ja pitkäjänteiseen tavoitteeseen metsän ja hoitoluokan kehityksessä. Täytyy muistaa, että metsänhoidon ja metsän kasvatuksen kvartaali ei ole 3 kuukautta vaan 25 vuotta.

Kaikkia kestävyyden periaatteita ja arvoja ei luonnollisestikaan voida painottaa joka paikassa yhtä aikaa samalla tavalla. Kasvupaikat, käyttömuodot ja metsän kehitysvaiheet ovat aina erilaisia. Eri arvoja painotetaan eri tavalla, aina alueen ja olosuhteiden mukaan. Mikäli jonkun alueen puusto alkaa heikkenemään, turvallisuus vaarantuu tai arvokasvu loppuu, valitaan aina kohteeseen parhaiten soveltuva hoito. Joskus se on harvennus, joskus eri-ikäisrakenteen ylläpito, joskus lepo ja joskus metsän uudistaminen kohteeseen parhaiten soveltuvalla menetelmällä.

Kaupunginhallitus on aikanaan linjannut niin, että kaupungin metsistä myydään puuta n. 70 % vuotuisesta kasvusta. Näin puustopääoma ei pienene, metsien kasvukyky pyritään säilyttämään ja metsien raha-arvoa ylläpidetään. Kestävin tapa varmistaa nämä tavoitteet on hoitaa metsää.

Kokkolan kaupungin metsät eivät ole erityisen vanhoja ja todella luonnontilaisia kohteita on hyvin vähän. Merestä nousseen maan kasvu metsäksi ottaa aikaa. Maanviljelys, laiduntaminen, tervapoltto, tarvepuuhakkuut, puun poltto jne., ihmisasumisen vaikutus alueella näkyy myös. Noin 150 v sitten kaupungin lähialueilla oli pulaa jopa polttopuusta. Metsänhoidon ja luontaisen kehityksen johdosta kaupungin metsissä on nykyään enemmän puuta kuin koskaan ennen.

Kokkolan metsät lukuina

Kaupungin metsien kokonaispuumäärä on n. 495.000 m3. Metsien raha-arvo n. 13,3 miljoonaa. Ennustepuusto v 2030, hakkuutyösuunnitelmat huomioiden, on n. 502.000 m3 (arvo n. 14,0 milj.€).

Kaupunki uudistaa metsää vuosittain keskimäärin n. 20 ha (0,6% metsäpinta-alasta). Kasvatushakkuita tehdään n. 100-120 ha/v ja muita metsänhoitotöitä n. 230-250 ha/v. Tavalla tai toisella hoidetaan siis vajaa 10% metsistä vuosittain. Kuulee joskus sanottavan, että ”joka puolella hakataan koko ajan”. Todellisuudessa 90% alueista on joka vuosi töiden ulkopuolella. Keskimääräinen hoitokierto lähimetsissä on 3-7 vuotta, virkistys- ja talousmetsissä 10-20 vuotta, kohteesta riippuen. Eli kyllä niitä rauhallisiakin alueita löytyy…

Kaupungin metsäpalveluiden yksikköön kuuluu metsätalousinsinööri ja kolme ammattimetsuria. Yksikkö vastaa kaupungin metsien suunnittelusta ja hoidosta, viljelysmaiden vuokraamisesta, kaupungin omistamien puiden hoidosta (katu-, puisto- ym. puut) ja edustaa maanomistajaa mm. metsästysasioissa. Yksikkö tuottaa myös sisäisiä palveluita mm. infrarakentamiselle ja kiinteistöille.