Kokkolan kaupunki laatii talousohjelman vuosille 2020-2022

Kokkolan kaupungin strategian keskeisiä tavoitteita ovat konsernin velkamäärän kehitys, verotuksen keventäminen sekä riittävä vuosikate suhteessa poistoihin. Tästä syystä käynnistämme pitkäjänteisen talousohjelman laatimisen vuosille 2020 – 2022. Talousohjelmalla pyritään ratkaisemaan ennakoivasti ja yhteistyöllä rakenteellisia ja toiminnallisia kysymyksiä niin, että talouden perusasiat ovat tasapainossa ja mahdollistavat kaupungin perustehtävien hoitamisen.

Talousohjelma rakennetaan yhteistyössä kuntalaisten, kaupungin henkilöstön ja päättäjien kesken. Sen ratkaisuilla pyritään pysyviin muutoksiin kaupungin kulurakenteessa ja tuottavuudessa. Talousohjelman alustavana tavoitteena ovat kolmen vuoden aikana tehtävät vähintään 7 – 10 miljoonan euron tehostamistoimet sote-tavoitteiden lisäksi.

Koko kuntasektorilla on edessä vaativia muutoksia, kuten väestönkasvun hiipuminen ja asutuksen, elinvoiman ja kehityspotentiaalin entistä vahvempi keskittyminen isompiin kasvukeskuksiin. Talouden tasapaino ja vaatimus vakaasta kehityksestä eivät ole vain suhdanneasioita. Vahva talous luo meille edellytyksiä kehittää palveluja ja toteuttaa investointeja. Se toimii myös puskurina, kun olosuhteet muuttuvat – ja kuntasektorilla ne väistämättä muuttuvat.

Talousohjelman taustaksi tehdään selvitys kaupungin talouden kokonaistilanteesta, ja määritellään keskeisimmät talouden tasapainoon vaikuttavat muuttujat. Analyysivaiheessa tarkastellaan historiatietoja ja huomioidaan talousennusteet sekä kuntatalousohjelma. Toimialat ja vastuualueet laativat kattavat nykytilan kuvaukset omista palveluistaan. Selvitysten jälkeen talouden asiantuntijaryhmä käsittelee kokonaisuutta, jonka pohjalta määritellään toimialoille konkreettiset tavoitteet ja niiden toteutustavat

Kun talousohjelman tavoitteet ja toimenpidevaihtoehdot niiden toteuttamiseksi on määritelty, tehdään kyselyt sekä kuntalaisille että kaupungin henkilöstölle. Kyselyillä selvitetään arvoasetelmia ja priorisointia. Osallistamisen tarkoituksena on tuoda esille selkeitä vastakkainasetteluja ja valintoja eri vaihtoehtojen välillä.

Kyselyissä kuntalaiset ja henkilöstö esittävät omat arvionsa muun muassa siitä, mikä nykytilanteessa on hyvin, ja mikä vaatii kehittämistä, miten kaupungin rahat tulisi käyttää, mistä voidaan luopua ja mikä ehdottomasti pitää säilyttää. Kyselyissä saadaan myös suoria kommentteja ja näkemyksiä kaupungin talouden sisällöistä.

Ohjelman taustatyö käynnistyy heti. Perusaineistona toimivat vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021-22. Esiselvitykset ja toimenpide-ehdotukset käsitellään jo marras-joulukuun aikana ja kuntalais- ja henkilöstökyselyt toteutetaan tammi-helmikuussa 2020.

Kaupunginvaltuusto käsittelee talousohjelmaa myöhemmin keväällä, jolloin sen periaatteista päätetään. Tämän jälkeen yksittäisiä toimenpiteitä toteutetaan kaupungin eri toimialoilla ja yksiköissä. Talousohjelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa ja vuosittaisessa toimintakertomuksessa.